Algemene Voorwaarden Beyoutiful Life

 

Artikel 1. Algemeen

Beyoutiful Life staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK nummer 66151198.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

Artikel 3. Prijzen en andere tarieven

3.1 De bij de cursus(sen), trainingen, producten en diensten genoemde prijs is in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.3 Beyoutiful Life kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven op de website. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-)voorwaarden worden gesteld.

4.2 Beyoutiful Life hanteert een policy van vooruit betalen voor de dienst, cursus of training. Bij betaling in termijnen geldt vooruit betaling voor in elk geval het eerste termijn.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Beyoutiful Life of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of in gebruik geven aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Beyoutiful Life of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

 

Artikel 6. Aanmelding en annulering

6.1 Aanmeldingen dan wel mondeling of per mail zijn definitief en bindend, je bent dus ook ten allen tijde verplicht om het bedrag te betalen. Bij tussentijdse annulering of voor aanvang van de dienst, opleiding of cursus is er geen mogelijkheid om je geld terug te krijgen.

Je hebt wel de mogelijkheid om in de volgende opleiding of cursus weer in te stromen. Dit geldt ook voor losse trainingen en workshops.

6.2 Bij annulering van consulten binnen 48 uur zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annuleringen binnen 24 uur breng ik 100% in rekening.

 

Artikel 7 – Niet-tijdige betaling

7.1 De cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Beyoutiful Life zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

7.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Beyoutiful Life gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.

7.3 Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op termijnbetalingen en is het gehele bedrag ineens vorderbaar.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Beyoutiful Life is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Beyoutiful Life tegen alle aanspraken van derden ter zake. Ook is zij medisch niet verantwoordelijk voor eventuele schade; fysiek, emotioneel of mentaal. Raadpleeg altijd eerst een arts bij fysieke en/of psychische klachten. De cliënt komt altijd op eigen verantwoordelijkheid. Beyoutiful Life zal nooit zeggen dat een cliënt moet stoppen met reguliere medicatie. Doet een cliënt dit wel, dan is dat haar of zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

Door cliënt/cursist verstrekte informatie wordt door Beyoutiful Life, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Beyoutiful Life conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 10. Overmacht

Beyoutiful Life heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een cliënt op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de cliënt mee te delen en zulks zonder dat Beyoutiful Life gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

© Beyoutiful Life – Algemene voorwaarden

UA-89543861-1